• nl en
 • Magazine
 • Menu
 • Info
 • Contact
 • Conamore B.V.
  Transformatorweg 30
  1014AK Amsterdam
  085 401 9368 info@conamore.com
 • Volg ons
 • Algemene voorwaarden

  Con Amore B.V.
  Transformatorweg 30
  1014AK Amsterdam 

  KVK 60754516
  Vestigingsnummer 000010248382
  BTW nummer 854045272B01

  Artikel 1. Definitie

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Con Amore: Con Amore B.V.;
  2. Deelnemer: natuurlijk persoon die aan een Opleiding deelneemt;
  3. Partijen: aanduiding van Con Amore en Deelnemer gezamenlijk;
  4. Partij: Con Amore of Deelnemer;
  5. Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Con Amore en de Deelnemer tot stand komt door bevestiging van Con Amore na Inschrijving;
  6. Opleiding: alle door Con Amore verzorgde Opleidingsprogramma’s of cursussen, daaronder ook dagdelen of trainingen begrepen.
  7. Inschrijving: het plaatsen van een Schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, inschrijving en/of opdracht bij Con Amore en de aanvaarding van de bestelling, inschrijving en/of opdracht door Con Amore.
  8. Vervanger: de vervanger van de Deelnemer in de zin van artikel 5 van deze algemene voorwaarden;
  9. Docent: de leerkracht;
  10. Schriftelijk: in deze voorwaarden zal overal waar de vorm ‘schriftelijk’ staat, ook de vorm ‘per e-mail’ kunnen worden gelezen;
  11. Toets: een door Con Amore of een derde af te nemen examen volgend op een dagdeel en/of Opleiding of een door Con Amore of een derde beoordeelde casuspresentatie of het gezamenlijk geheel van alle bij de betreffende Opleiding behorende toetsen.

  Artikel 2. Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen ten behoeve van Opleidingen, op alle facturen ten behoeve van Opleidingen, op alle offertes ten behoeve van Opleidingen, op alle door Con Amore gesloten Overeenkomsten met Deelnemers ten behoeve van Opleidingen, op alle verrichtte diensten voor Deelnemers en op alle overige door Con Amore verrichtte handelingen ten behoeve van Opleidingen, tenzij door partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
  2. Con Amore is gerechtigd derden in te schakelen voor uitvoering van de Overeenkomst. Wanneer Con Amore derden inschakelt of betrekt voor de uitvoering van een Overeenkomst zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing.
  3. Bij de Inschrijving voor een Opleiding op de website van Con Amore of van een bemiddelaar die namens Con Amore de Inschrijving verwerkt heeft Deelnemer verklaard kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en is Deelnemer met deze algemene voorwaarden akkoord gegaan. Ook bij Inschrijving op een andere website dan de website van Con Amore voor een Opleiding die wordt verzorgd door Con Amore, zullen de algemene voorwaarden van Con Amore prevaleren.
  4. Indien een Deelnemer de algemene voorwaarden uitdrukkelijk en Schriftelijk van de hand wijst, zullen Con Amore en Deelnemer nadien uitdrukkelijk toepasselijke voorwaarden overeenkomen.
  5. In het geval dat één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in stand en volledig van toepassing. Mocht één of meerdere van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden komen te vervallen zullen partijen in overleg treden om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen met nieuwe bepalingen. Daarbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigbare bepalingen in acht worden genomen.
  6. Onduidelijkheden over de uitleg van de bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen worden uitgelegd naar het doel van deze bepalingen.
  7. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  8. Indien Con Amore niet telkens nauwkeurige naleving van de algemene voorwaarden eist, betekent dat niet dat de voorwaarden niet meer van toepassing zijn. Con Amore kan strikte naleving van de voorwaarden blijven verlangen.

  Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst & Inschrijving

  1. De Overeenkomst tussen Con Amore en de Deelnemer komt tot stand op het moment van bevestiging door Con Amore:
   a. van Inschrijving op de website van Con Amore; b. of van Inschrijving (op de website van) een bemiddelaar van Con Amore; c. of van Inschrijving per brief.
  2. Con Amore kan de Inschrijving, zoals bedoeld in het vorige artikel, van een Deelnemer zonder opgave van redenen weigeren. Con Amore zal de Inschrijving in elk geval weigeren indien Deelnemer niet voldoet aan de inschrijfvoorwaarden (volledig inschrijfformulier, betalingsgegevens compleet) voor de Opleiding, tenzij een regeling mogelijk te treffen is. Indien Deelnemer niet voldoet aan de inschrijfvoorwaarden van Con Amore, dient de Deelnemer in overleg te treden met Con Amore. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaart de Deelnemer dat hij voldoet aan de inschrijfvoorwaarden voor de Opleiding.
  3. De door Con Amore gemaakte aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website zijn gepubliceerd. 
  4. In geval van onvoldoende Inschrijvingen behoudt Con Amore het recht de Opleiding te annuleren dan wel om Opleidingsgroepen te fuseren. Indien Con Amore voornemens is over te gaan tot annulering of fusering, zal Con Amore Deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van over annulering of fusering.
  5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Deelnemer en Con Amore zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst Schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen. Con Amore is niet gebonden aan een van het aanbod afwijkende aanvaarding, tenzij Con Amore deze afwijking nadrukkelijk Schriftelijk heeft aanvaard.

  Artikel 4. Aanbiedingen, facturen, offertes en prijzen

  1. Facturen en offertes vermelden:
   a. de voornaamste kenmerken van de Opleiding; b. de volledige adresgegevens en contactgegevens van Con Amore, waaronder het telefoonnummer en e-mailadres; c. de totale prijs van de Opleiding exclusief BTW, het totaalbedrag van de BTW en het totaalbedrag inclusief de BTW; d. indien van toepassing, de kosten van aflevering; e. de wijze van betaling; f. het BTW identificatienummer van Con Amore; g. het kamer van koophandel identificatienummer van Con Amore; h. het factuurnummer; i. de factuurdatum; j. de naam en het adres van de Deelnemer.
  2. De in het aanbod, de Overeenkomst of algemene voorwaarde vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
  3. Deelnemer dient het volledige bedrag van de Opleiding in één keer te voldoen, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen.
  4. Deelnemer dient de Factuur van Con Amore binnen 14 kalenderdagen (10 werkdagen) na factuurdatum over te maken naar een door Con Amore op de factuur vermelde bankrekening in de valuta waarin is gedeclareerd. In geval van een ‘late Inschrijving’ en de periode tot aanvang van de Opleiding minder dan 14 kalenderdagen (10 werkdagen) bevat, dient de factuur vóór aanvang van de Opleiding te zijn voldaan. Indien het factuurbedrag niet geheel binnen deze termijn wordt voldaan, is Deelnemer van rechtswege in verzuim, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
  5. De wederpartij wanbetaalt wanneer hij niet de facturen binnen de daarop aangegeven termijn voldoet of wanneer hij niet reageert op aanmaningen van Con Amore.
  6. Wanneer Deelnemer niet binnen de termijn voldoet aan het factuurbedrag zal Con Amore Schriftelijk een herinnering sturen. Als Con Amore na deze herinnering wederom moet aanmanen, zal Con Amore aanmaningskosten in rekening brengen van € 15,-. Als Deelnemer na de aanmaning in gebreke blijft, is Con Amore gerechtigd een juridische dienstverlener (bijvoorbeeld een incassobureau) in te schakelen. Op dat moment draagt Deelnemer ook de kosten voor de juridische dienstverlening alsmede de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede de wettelijke rente en alsmede door de door het verzuim veroorzaakte (vertragings)schade.
  7. De hoogte van buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15{eec1dcc347b24be8017a63c0d427c52af8b2c11c898243f3ec9ca1df4a87ea9c} van de hoofdsom met een minimum van € 40,-
  8. Wanneer een offerte of een factuur een kennelijke vergissing of verschrijving bevat en Deelnemer dat redelijkerwijs kan begrijpen, kan Con Amore niet worden gehouden aan naleving van de in de offerte beschreven kennelijke vergissing of verschrijving.
  9. In geval van afname van meerdere Opleidingen staat het Con Amore vrij een korting te verlenen. De prijzen op de offerte van Con Amore hangen nauw samen. Con Amore is niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
  10. In beperkte omstandigheden kan Con Amore de prijs van de Opleiding wijzigen. Prijswijzigingen gelden in beginsel slechts voor toekomstige Overeenkomsten, tenzij één of meerdere van de in het volgende lid genoemde situaties toepasselijk zijn.
  11. Prijswijziging kan plaatsvinden:
   a. indien Con Amore verplicht is de inhoud van de Opleiding te wijzigen op grond van aan Con Amore gestelde eisen voor verlening van het diploma, certificaat of getuigschrift; b. bij aanvulling van de Overeenkomst; c. wanneer Deelnemer een uitbreiding of verlenging van de Opleiding overeenkomt met Con Amore; d. wanneer na drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst wijzigingen plaatsvinden in voor Con Amore van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
  12. Indien de Deelnemer gebruik wil maken van Con Amore credits, dient Deelnemer na Inschrijving kenbaar te maken dat hij de credits in wilt zetten als korting op de factuur. Credits kunnen niet achteraf in geld uitgekeerd worden. 

   

  Artikel 5 Ontbinding, (gedeeltelijke) opzegging, niet deelneming of vervanging

  1. De Opleiding kan uitsluitend Schriftelijk worden opgezegd.
  2. In geval van opzegging dient Deelnemer eventueel opgestuurd lesmateriaal ongeopend terug te sturen.
  3. Deelnemer kan binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de Overeenkomst is gesloten, de Overeenkomst kosteloos ontbinden. Deelnemer kan de Overeenkomst ontbinden door binnen de termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de Overeenkomst is gesloten Schriftelijk een opzegging aan Con Amore te sturen.
  4. In geval van een opzegging van de Opleiding, is het redelijk deel van het verschuldigd loon afhankelijk van de periode tot de aanvang van de Opleiding. De kosten die Deelnemer verschuldigd is na opzegging zijn afhankelijk van het tijdstip waarop de Deelnemer Con Amore op de hoogte brengt van de opzegging. Deelnemer blijft de volgende kosten verschuldigd aan Con Amore:
   a. Indien Deelnemer binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten (de factuurdatum) opzegt, is Deelnemer geen lesgeld verschuldigd aan Con Amore. b. indien Deelnemer eerder dan 8 weken voor de eerste lesdag opzegt, is Deelnemer, behoudens hetgeen bepaald onder a van lid 4 van dit artikel, 20{eec1dcc347b24be8017a63c0d427c52af8b2c11c898243f3ec9ca1df4a87ea9c} van het lesgeld verschuldigd aan Con Amore. c. indien Deelnemer tussen 8 weken en 4 weken voor de eerste lesdag opzegt, is Deelnemer 40{eec1dcc347b24be8017a63c0d427c52af8b2c11c898243f3ec9ca1df4a87ea9c} van het lesgeld verschuldigd aan Con Amore. d. Indien Deelnemer tussen 4 weken en de dag voor de aanvang van de eerste lesdag opzegt, is Deelnemer 50{eec1dcc347b24be8017a63c0d427c52af8b2c11c898243f3ec9ca1df4a87ea9c} van het lesgeld verschuldigd aan Con Amore. e. Indien Deelnemer op de eerste lesdag of later opzegt, blijft de Deelnemer 100{eec1dcc347b24be8017a63c0d427c52af8b2c11c898243f3ec9ca1df4a87ea9c} van het lesgeld verschuldigd aan Con Amore.
  5. Als Deelnemer gedurende de Opleiding stopt met de Opleiding, vindt geen restitutie plaats.
  6. In geval van opzegging van een gedeelte van een Opleiding door de Deelnemer blijft Deelnemer het volledige lesgeld voor de Opleiding aan Con Amore verschuldigd. De reeds voldane kosten zullen worden beschouwd als vergoeding voor de gemaakte kosten voor de locatie, de kosten voor de Docent, het ter beschikking stellen van het lesmateriaal, de niet vervulde Opleidingsplek en de geïnvesteerde tijd van Con Amore en zijn voor zover wettelijk toegestaan derhalve niet terug te vorderen.
  7. In geval van verhindering of niet-deelneming aan een Opleiding blijft Deelnemer het volledige lesgeld aan Con Amore verschuldigd.
  8. In geval van ernstige overmacht of omstandigheden aan de zijde van Deelnemer kan Deelnemer in overleg met Con Amore treden over verplaatsing van de Opleiding. Deelnemer en Con Amore kunnen overeenkomen dat de Deelnemer de Opleiding op een later tijdstip volgt tegen betaling van € 250,- excl. BTW voor inschrijf-/administratiekosten. In dat geval is opzegging mogelijk, maar blijft het gehele lesgeld verschuldigd.
  9. In geval een Deelnemer niet in staat is bij een Opleiding aanwezig te zijn, is de Deelnemer slechts met toestemming van Con Amore bevoegd een Vervanger in zijn/haar plaats te laten deelnemen, mits minstens 30 kalenderdagen voor aanvang van de Opleiding meegedeeld en mits de Vervanger voldoet aan de inschrijfvoorwaarden van de Opleiding. In verband met administratiekosten en vervanging van certificaten of diploma’s kan Con Amore € 150,- excl. BTW in rekening brengen wanneer vervanging kort voor de aanvang van de Opleiding plaatsvindt. Deze kosten dekken de werkzaamheden van Con Amore, zowel administratief als inhoudelijk, zoals het opnieuw bestellen van het diploma.
  10. Indien de Opleiding is begonnen is vervanging niet mogelijk.
  11. Indien Deelnemer nadrukkelijk voorafgaand aan opsturen van het lesmateriaal instemt met een eerder begin van de Opleiding door vroegere levering van lesmateriaal, kan Con Amore, indien Con Amore dat mogelijk en wenselijk acht, lesmateriaal eerder toezenden.
  12. Con Amore behoudt zich het recht voor de Opleiding te annuleren in het geval dat een Opleiding minder dan het minimum aantal Inschrijvingen krijgt. Con Amore zal in dat geval een alternatieve locatie aanbieden of de Overeenkomst ontbinden. Indien de cursist niet op een andere locatie kan of wil meedoen, stort Con Amore het lesgeld terug. Terugbetalingen zullen binnen een termijn van 14 werkdagen worden voltrokken. 

  Artikel 6 Verplichtingen & rechten Con Amore

  1. Con Amore zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar het beste inzicht en vermogen uit te voeren. Con Amore draagt voor zover van toepassing zorg voor een geschikte lesruimte, lesmateriaal en bevoegde Docenten.
  2. Partijen komen overeen dat artikel 404 van boek 7 wordt uitgesloten. Con Amore heeft het recht om voor een Opleiding werkzaamheden te laten verrichten door derden. Wanneer uitvoering van de Overeenkomst is aangegaan met het oog op een bepaald persoon, is Con Amore bevoegd deze persoon te vervangen door een persoon met minstens dezelfde kwalificaties.
  3. Con Amore bewaart administratieve gegevens gedurende 7 (zeven) jaar. Con Amore bewaart lesmateriaal, eventueel ingeleverde opdrachten, gedurende 1 (één) jaar.
  4. Indien Deelnemer een Diploma, certificaat of getuigschrift wil, dient Deelnemer alle lesdagen bij te wonen, huiswerk op aangegeven tijden in te leveren en de normatieve toetsing van kennis en vaardigheden met succes af te ronden. Slechts indien Deelnemer aan al deze vereisten heeft voldaan, is Con Amore verplicht een diploma, certificaat of getuigschrift te verlenen.

  Artikel 7 Verplichtingen & rechten Deelnemer

  1. Deelnemer dient alle lesdagen bij te wonen en huiswerk op aangegeven tijden in te leveren.
  2. Bij afwezigheid tijdens een lesdag zonder afmelding wordt een extra lesdag a €100,- in rekening gebracht. Deelnemer moet zich minimaal 12 uur van te voren afmelden.
  3. Wanneer een deelnemer de huiswerkvragen niet op tijd beantwoord heeft, mag hij/zij niet deelnemen aan de les. De les en de toets moeten op een ander tijdstip ingehaald worden en hiervoor wordt een extra lesdag a €100,- in rekening gebracht. Dezelfde regels gaan op voor studenten die het huiswerk niet voltooid hebben en de les desondanks bijwonen.
  4. Indien Deelnemer een Diploma, certificaat of getuigschrift wil, dient Deelnemer alle lesdagen bij te wonen, huiswerk op aangegeven tijden in te leveren en de normatieve toetsing van kennis en vaardigheden met succes af te ronden.
  5. Con Amore heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens nodig. Deelnemer draagt zorg voor tijdige aanlevering van de door Con Amore benodigde gegevens, zoals naam en adresgegevens. Wanneer Deelnemer de gegevens niet tijdig aanlevert, heeft Con Amore het recht de Overeenkomst op te schorten. Indien door de vertraging extra kosten moeten worden gemaakt mag Con Amore deze kosten verhalen op Deelnemer.
  6. In het geval dat de benodigde gegevens fouten bevatten en dat de fouten leiden tot onjuistheden op gedrukt en/of geprint materiaal of onjuistheden op een getuigschrift, certificaat of diploma, dient Deelnemer de kosten te dragen voor de druk- en/of printkosten. Con Amore zal de werkzaamheden die nodig zijn om de onjuistheden opgedrukt en/of geprint materiaal te wijzigen niet in rekening brengen.
  7. Deelnemer is verplicht tijdig wijzigingen van contactgegevens door te geven. Wanneer Deelnemer dit verzuimt, zal Con Amore zich inspannen om contact op te nemen. Con Amore is voor wettelijk mogelijk niet schadeplichtig wanneer lesmateriaal, roosters of andere gegevens Deelnemer niet bereikt doordat Deelnemer onjuiste, onvolledige of gedateerde contactgegevens heeft achtergelaten.
  8. Deelnemer is verplicht zich behoorlijk te gedragen tijdens bijeenkomsten en aanwijzingen van de Docent op te volgen. Als Deelnemer dit nalaat, heeft dat te gelden als een niet nakoming van de Overeenkomst.
  9. Deelnemer is verplicht zich behoorlijk te gedragen tijdens Toetsen en dient tijdens Toetsen aanwijzingen van de Docent te volgen. Als Deelnemer dit nalaat, heeft dat te gelden als een niet nakoming van de Overeenkomst.
  10. Deelnemer dient huiswerk in de door Con Amore beschikbaar gestelde methode digitaal aan te leveren. Als Deelnemer dit nalaat, heeft dat te gelden als een niet nakoming van de Overeenkomst.
  11. Aangezien de Opleiding moet voldoen aan een aantal eisen, dient Deelnemer om in aanmerking te komen voor het diploma de Opleiding en dus ook Opleidingsdagen bij te wonen en dient Deelnemer om in aanmerking te komen huiswerk binnen de door Con Amore gestelde termijn op de door Con Amore gestelde wijze in te leveren. Indien een Deelnemer dit heeft nagelaten kan Con Amore de Deelnemer de toegang tot de les weigeren. Con Amore zal in dat geval de Deelnemer de mogelijkheid bieden de les op een later tijdstip in te halen. Indien inhalen in een parallelle groep niet mogelijk is, is het mogelijk voor de Deelnemer de eerstvolgende periode waarin de lessen worden gegeven, de les alsnog in te halen.
  12. Deelnemer dient de instructies van Con Amore in acht te nemen voor aanlevering van huiswerk. Te denken valt aan het format van het document (bv. .doc of .pdf) of het font.
  13. Deelnemer dient, indien Con Amore termijnen stelt voor het inleveren van huiswerk, deze termijnen in acht te nemen.
  14. Het inleveren van huiswerkopdrachten kan een vereiste zijn voor het verkrijgen van een getuigschrift, certificaat of diploma. Gevolg van het niet (tijdig) inleveren van huiswerkopdrachten kan ertoe leiden dat Con Amore het getuigschrift, certificaat of diploma niet verleent. Het volledige cursusgeld blijft in geval van niet voldoen aan de diplomavereisten verschuldigd.
  15. Indien Con Amore studie fraude of onregelmatigheden constateert, verklaart Con Amore de toets en het daarbij horende cijfer ongeldig. Indien Deelnemer in aanmerking wil komen voor een certificaat of diploma, kan Deelnemer de toets herkansen. De kosten voor een herkansing bedragen € 100,- en dienen als een vergoeding voor de organisatie van een nieuwe toets. Onder studie fraude of onregelmatigheden wordt verstaan:
   a. elke vorm van gedurende de toets informatie verkrijgen van een medestudent, ongeacht of dit met of zonder toestemming geschiedt; b. het onder handbereik hebben van aantekeningen, literatuur of elektronische apparaten. De verantwoordelijkheid voor het afwezig hebben van dergelijke apparaten ligt bij de Deelnemer; c. het verschaffen van of uitlokken van inlichtingen van medestudenten; d. het maken van foto’s van toetsen of het meenemen van toetsen.

  Artikel 8 Duur en beëindiging Overeenkomst

  1. De Overeenkomst eindigt door ten einde lopen van de Opleiding.
  2. Indien Deelnemer de Opleiding succesvol volbrengt, eindigt de Overeenkomst door het toekennen van het bijbehorende diploma, certificaat of getuigschrift.
  3. Con Amore is bevoegd een Overeenkomst te beëindigen wanneer Deelnemer de Overeenkomst, inclusief algemene voorwaarden, niet nakomt. Voorbeelden van niet nakoming zijn niet nakoming, onbehoorlijke nakoming of onvolledige nakoming. Deelnemer is verplicht zich behoorlijk te gedragen tijdens bijeenkomsten en aanwijzingen van de Docent op te volgen. Als Deelnemer dat nalaat, heeft dat te gelden als een niet nakoming van de Overeenkomst. Con Amore zal Deelnemer altijd op de hoogte stellen wanneer het voornemens is deze maatregel te gebruiken. De aan de Opleiding verbonden kosten en de verplichting van betaling blijven bestaan en het lesgeld blijft dus verschuldigd.
  4. In geval van faillissement van Deelnemer is Con Amore gerechtigd de Opleiding van Deelnemer stop te zetten en/of de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de curator van Deelnemer zekerheid stelt voor de commerciële prijzen van Con Amore.

  Artikel 9 Levering en levertijd

  1. Indien Con Amore en Deelnemer een termijn overeenkomen, dan geldt dit nimmer als een fatale termijn. Indien Con Amore een leverindicatie van de lesstof geeft, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een (lever)termijn door Con Amore dient Deelnemer Con Amore eerst Schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te bieden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
  2. Bij overschrijding van de (lever)termijn blijft de verplichting van Deelnemer om de Opleiding af te nemen in stand. De Deelnemer kan de ingebrekestelling Schriftelijk aan Con Amore doen toekomen.
  3. Indien Deelnemer nadrukkelijk voorafgaand aan opsturen van het lesmateriaal instemt met een eerder begin van de Opleiding door vroegere levering van lesmateriaal, kan Con Amore, indien Con Amore dat mogelijk en wenselijk acht, lesmateriaal eerder toezenden. De Deelnemer doet door in te stemmen met eerdere levering van lesmateriaal tevens een verklaring dat de Deelnemer afstand doet van het recht van ontbinding.
  4. Oplevering geschiedt doordat Con Amore toegang verschaft tot het geleverde. Dat gebeurt door een Email met inloggegevens, tenzij meer of minder is overeengekomen.

  Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. Wanneer Con Amore aansprakelijk wordt gehouden, is Con Amore slechts aansprakelijk in zoverre als in dit artikel is geregeld, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld.
  2. Con Amore is niet aansprakelijk voor schade die gevolg is van onjuiste of onvolledige verschaffing of verzwijging van gegevens door Deelnemer.
  3. Con Amore is nimmer aansprakelijk voor door Con Amore kosteloos verschafte producten of diensten.
  4. Con Amore en Deelnemer komen overeen dat Con Amore de Opleiding naar beste inzicht zal geven, maar dat Con Amore niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade van een Deelnemer die direct of indirect het gevolg is van de (inhoud van de) Opleiding. Con Amore is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit toepassing.
  5. Deelnemer dient Con Amore te vrijwaren dan wel schadeloos te stellen voor aanspraken van derden voor schadevergoeding.
  6. Wanneer Con Amore aansprakelijk zou kunnen worden gehouden, kan dat slechts voor een bedrag van maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, tenzij het aansprakelijkheid voor een onderdeel van de opdracht betreft. Wanneer Con Amore aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor een onderdeel van een opdracht, kan dat slechts voor een bedrag van maximaal tweemaal de factuurwaarde van het onderdeel van de opdracht.
  7. Con Amore is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en/of overige vormen van indirecte schade, behoudens opzet of grove schuld. Con Amore is niet aansprakelijk voor schade van of aan derden.
  8. Wanneer Con Amore geen invloed kan uitoefenen op ontwikkelingen bij derden, bijvoorbeeld van wiens locatie Con Amore gebruik maakt voor uitvoering van de Overeenkomst, zoals een Opleidingslocatie, en wanneer deze ontwikkelingen van derden leiden tot schade, is Con Amore niet aansprakelijk.
  9. Con Amore is, voor zover Con Amore al aansprakelijk kan worden gehouden, niet aansprakelijk voor schade geleden door medisch of psychosociaal advies of advies van andere aard van de Docent. Advies gegeven door de Docent wordt niet uit naam van Con Amore gedaan, maar vanuit de Docent zelf. 
  10. Con Amore is, voor zover Con Amore al aansprakelijk kan worden gehouden, slechts aansprakelijk voor directe schade. Alle schade die niet direct is, is indirect. Onder directe schade vallen:
  1. de kosten voor vaststelling van de schade;
  2. de redelijke kosten die Deelnemer heeft gemaakt om Con Amore te laten nakomen, tenzij deze kosten niet kunnen worden toegerekend aan Con Amore;
  3. en redelijke kosten die Deelnemer heeft gemaakt om (hogere) schade te voorkomen. Deelnemer dient daarbij aan te tonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade.

  Artikel 11 Intellectuele eigendom

  1. Alle bij de Overeenkomst behorende rechten van intellectueel eigendom behorende bij de Opleiding komen toe aan Con Amore en zijn en blijven eigendom van Con Amore. Te denken valt aan de intellectuele eigendommen die voortvloeien uit het lesmateriaal dat Con Amore heeft ontwikkeld, heeft geleverd of ter beschikking heeft gesteld. Daaronder vallen in elk geval het lesmateriaal, adviezen en eventuele blogs op de website van Con Amore.
  2. Deelnemer verkrijgt een niet-overdraagbaar gebruiksrecht van het lesmateriaal voor de duur van de Overeenkomst. Het gebruiksrecht omvat gebruik van het lesmateriaal.
  3. Con Amore is gerechtigd foto- of video-opnames van Deelnemers voor promotiedoeleinden te gebruiken voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Deelnemer wordt geopenbaard, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
  4. Het is Deelnemer niet toegestaan zelf of in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven op basis van de door Con Amore verzorgde Opleiding, ontwikkelde leerplannen en het daarbij horende lesmateriaal, tenzij Con Amore daar Schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
  5. De auteursrechten van deze algemene voorwaarden komen toe aan Thomas Vegting en mogen niet zonder zijn toestemming worden overgenomen, gekopieerd of verspreid.

  Artikel 12 Overmacht, opschorting en ontbinding door overmacht

  1. Indien een geval als overmacht zich voordoet, is Con Amore verplicht de Deelnemer zo tijdig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen. Con Amore zal zich inspannen om de Opleiding voort te zetten en te voltooien of de Opleiding op een later tijdstip voort te zetten of te voltooien.
  2. Con Amore is in geval van overmacht bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid ten hoogste 6 maanden op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de overmacht langer duurt dan 6 maanden, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst kosteloos en schadeloos te ontbinden.
  3. Overmacht wordt in deze voorwaarden begrepen, naast de wettelijke interpretatie en de interpretatie in de Nederlandse jurisprudentie, als een externe oorzaak (voorzien of niet-voorzien) waarop Con Amore geen invloed kan uitoefenen en waardoor nakoming van Con Amore in redelijkheid niet kan worden gevergd. Een voorbeeld is een staking van derden, wegvallen van een leslocatie of lichamelijke incapaciteit van een Docent.
  4. Con Amore is gerechtigd zich te beroepen op overmacht in de periode waarin Con Amore zijn verbintenis al had moeten nakomen.
  5. Indien het niet mogelijk is de Opleiding voort te zetten of te voltooien, kunnen beide partijen de Overeenkomst ontbinden. Reeds betaalde lesgelden zullen naar rato van het aantal lessen en inschrijfgeld worden gerestitueerd. Con Amore kan op het moment van ontbinding het gedeelte van de verrichte werkzaamheden factureren naar evenredigheid van de overeengekomen prijs.

  Artikel 13 Toepasselijk recht, bevoegde rechter & wijziging van de algemene voorwaarden

  1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle aanbiedingen aan Deelnemer en gesloten Overeenkomsten tussen Deelnemer en Con Amore.
  2. Uitsluitend de bevoegde rechter, hieronder ook begrepen de voorzieningenrechter in kort geding, te Midden-Nederland is bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit rechtsverhoudingen tussen Deelnemer en Con Amore of uit aanbiedingen van Con Amore.
  3. Con Amore kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Bekendmaking van nieuwe algemene voorwaarden geschiedt via weergave voor het inloggen in de leeromgeving en dient daar geaccepteerd te worden. 

  Artikel 14 Privacy bepalingen

  1. Con Amore en Deelnemer zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen met zorg te behandelen. Informatie is vertrouwelijk wanneer één van partijen bij het verschaffen van die informatie aangeeft dat het vertrouwelijk is of wanneer uit de aard van de informatie vertrouwelijkheid voortvloeit.
  2. Con Amore is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Con Amore zal derden, zoals Docenten, uitsluitend de voor de uitvoering van de Overeenkomst of veiligheid benodigde gegevens verschaffen.
  3. Ten behoeve van uitvoering van de Overeenkomst, met name in het kader van uitoefening van de Overeenkomst, verstrekt Con Amore de contactgegevens van Deelnemers aan andere Deelnemers in dezelfde groep voor activiteiten zoals gezamenlijk reizen of studeren.
  4. De Deelnemer verplicht zich na het verkrijgen van contactgegevens van mede-Deelnemers onder andere te onthouden van:
   a. het verspreiden van SPAM, waaronder lasterlijke uitspraken of teksten; b. het verspreiden van met de openbare orde en goede zeden strijdig materiaal, zoals berichten met een pornografische en/of racistische aard; c. het inbreuk maken op rechten van derden, waaronder: i. auteursrechten; en ii. privacy van derden; d. strafrechtelijke gedragingen.
  5. Con Amore is gerechtigd gegevens van Deelnemer te gebruiken voor de toezending van lesmateriaal, de nieuwsbrief van Con Amore, informatie over Opleidingen die Con Amore verzorgt of andere informatie over de activiteiten van Con Amore. Deelnemer kan zich op elk moment afmelden van iedere mailing door Schriftelijk een afmelding aan Con Amore te doen toekomen.
  6. Een partij is niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling wanneer een partij zonder toestemming van de wederpartij op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak vertrouwelijke informatie aan derden verschaft.
  7. Overige verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden is slechts mogelijk met toestemming van de wederpartij.
  8. Con Amore gebruikt Social Media ten behoeve van promotie en/of publiciteit. Con Amore heeft het recht foto’s of video’s van Opleidingen te plaatsen. Mocht Deelnemer hier bezwaar tegen hebben, kan Deelnemer voor en tijdens de Opleiding het bezwaar Schriftelijk kenbaar maken aan Con Amore. Con Amore zal, indien dat redelijk is, de foto verwijderen. Onredelijk is in elk geval verwijdering eisen van een foto waarbij Deelnemer niet herkenbaar is.

  Artikel 15 Vindplaats en wijziging van algemene voorwaarden

  1. Con Amore zal deze algemene voorwaarden, naast te publiceren op hun website, graag indien gewenst wederom verschaffen in het geval van bijvoorbeeld verlies.
  2. Op elke rechtshandeling van Con Amore is de meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij deze handelingen ter uitvoering van een reeds tot stand gekomen Overeenkomst dienen.

   

 • Info
 • Bedrijf
 • Contact
 • Conamore B.V.
  Transformatorweg 30
  1014AK Amsterdam
  +31 85 888 9315
 • Volg ons
 • Wij gebruiken cookies op deze site om de gebruikerservaring te verbeteren.
  Lees hier hoe wij omgaan met deze data.